Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

17 april

God påske fra oss på rv.3/25

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Nok et kvartal er lagt bak oss på Ånestad med bygging av ny Rv.3/ rv. 25 Løten Elverum. Vinteren har vært bra og vi opplever en tidlig vår med godt vær. Det er gledelig at forholdet til  trafikanter, naboer og kommuner fortsatt er veldig godt, samtidig som vi har videreført det gode forholdet til Statens vegvesens og Hedmarksvegens organisasjoner. For oss er det sentrale å fortsette byggingen på en sikker og effektiv måte samtidig som ulemper for alle berørte minimeres og vi unngår skader på ytre miljø. Dette føler vi at vi har fått til!

Det er ingen tvil om at Statens vegvesen og Hedmarksvegen gjør sitt ytterste for å bistå oss i dette.

Så er jeg fortsatt stolt av engasjementet og det arbeidet som gjøres i vår egen organisasjon som er sammensatt av ansatte i Skanska Norge, vårt heleide datterselskap Vassbakk & Stol og flere  underentreprenører som etter hvert blir med oss. Vi er en stor organisasjon som omfatter  maskinførere, grunnarbeidere, betongarbeidere, alle spesialfunksjoner og funksjonærer i forskjellige roller; alle bidrar til et vellykket prosjekt!

Da er det avslutningsvis bare å ønske alle en riktig god påske!

Mvh

15 april

På besøk hos Moelven Limtre

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

På torsdag i forrige uke var Hedmarksvegen, Atkins og Skanska på besøk hos Moelven Limtre som er leverandør til nye rv3/25. Moelven skal levere 8 limtrebruer til prosjektet og bruene skal oppføres både i Løten og Elverum kommuner. Siden den nye vegen har høye miljøambisjoner er vi godt fornøyd med limtrebruene da vi vet at materialene er kortreist og kommer ifra norske skoger i nærområdet. Vi fikk en flott omvisning på fabrikken hvor vi fikk se bruene i produksjon fra start til ferdig produkt.

Rune Abrahamsen, Adm.dir hos Moelven Limtre viser frem materialene som blir brukt i bruene og forklarer at trevirke må avklimatiseres før det settes i produksjon

Det er store dimensjoner på bruene som skal oppføres langs den nye vegen. Det er tilsammen omtrent 2000 m3 med limtre i disse konstruksjonene. Det trengs 5000 m3 med tømmerstokker og ca 8500 furutrær.

Behandlet trevirke som her blir limt og klare til å presses sammen

Vi har kommet godt i gang på flere av kontruksjonene i prosjektet. For et par uker siden skrev vi om støpingen av brudekket på nye Skansen Bru i Elverum som du kan lese mer om her. Kjeldsrudvegen overgangsbru begynner så smått og ta form, deler av limtreet har blitt levert og fundamentene har blitt støpt.

Kjeldsrudvegen overgangsbru under bygging på anleggsområdet i Løten

Buene til brua i Kjeldsrudvegen ligger klare hos Moelven for frakt og montasje i Løten

I Løten blir det limtrebruer ved Fuglset, Kjeldsrudvegen, Rømma og Kroksti. Videre i Elverum og nordover blir det limtremontasje ved Midtskogsvea, Stortjennmyra, Svenkerud og Søndre Grundset. Alle bruene skal leveres og monteres ila 2019.

Ferdig beisede buer på fabrikken

Vi ønsker og takke Moelven Limtre for en flott omvisning i deres lokaler i Moelv. Det er givende for oss som entreprenør og få et innblikk hos våre leverandører som gjør en solid og grundig jobb for at vegen skal stå ferdig til planlagt åpning i 2020.

28 mars

Åpen dag

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Vi inviterer til åpen dag på Vegvesenet sin rigg tirsdag 02.04 fra kl 1600-1800. Felles informasjon gis klokka 1700! Samme dag klokka 18.30 er det temamøte på støy på Myklegard for å informere om arbeidene med støytiltak og gi mer informasjon om utsendte støyrapporter. Dette møtet er KUN for personer som har fått bolig støyvurdert.

Vel møtt!

27 mars

Utvidet stenging av Kjeldsrudvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med brumontering og tilhørende arbeider på Kjelsrudvegen har veien vært stengt siden 18.03. Vi utvider nå stengeperioden t.o.m. onsdag 16.04. OBS: Det har vært hendelser hvor barn har vært observert inne på riggområdet for brua uten følge av voksne og uten synlig tøy. Dette ser vi svært alvorlig på da det kan føre til farlige hendelser. Vi håper dere som naboer kan hjelpe oss med å snakke med barna deres om at de må holde seg unna anleggsområdet. Vi beklager ulempen dette medfører men vi må ha fokus på sikkerheten i de arbeidene vi utfører.

27 mars

I går støpte vi siste del av brudekket på Skansen bru

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tirsdag støpte vi siste del av brudekket på Skansen ved Åkroken. Brua er en av 28 konstruksjoner i prosjektet og krysser Terningåa vest for Grindalsmoen. Fundamenteringsarbeidet startet i oktober og nå er brua mer eller mindre ferdig. Det har gått med mange arbeidstimer til både fundamentering, bygging av reis, forskaling, armering og støping.

Det er tilsammen brukt ca 374 tonn med armeringsstål i brudekket. Betongen leveres av Betong Øst og er sertifisert lavkarbonbetong som er med på å redusere klimagassutslippene i prosjektet. Skanska har store miljøambisjoner for ny rv.3/25 og skal sertifisere vegen i henhold til CEEQUAL standarden.

Første delen, ca 700 m3 med betong ble støpt for en liten måneds tid siden. Nå stod den resterende delen for tur, og det gikk med ca 1000 m3 under støpen som ble gjennomført tirsdag.

Arbeidene gikk som planlagt og vi er et lite steg nærmere vegåpning i 2020. Vi ser frem til våren og varmere vær og full produksjon gjennom 2019.

11 mars

Løypekart Doksrud

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi har oppdatert kartet over turstiene for anleggsfasen. Inntil 1. april 2019 vil vegen på vestsiden  av Fura være stengt for gående. Se løypekart for mer info.

Vi ønsker alle brukere av marka god tur!

 

 

4 mars

Åpen dag tirsdag 5. mars

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Vi nærmer oss første tirsdag i mars og det betyr at vi igjen arrangerer åpen dag i lokalene til Statens Vegvesen på Ånestad. På generelt grunnlag vil vi informere om fremdriften i prosjektet og turstier som er lagt om ved Doksrud og Fura i Løten. Det vil være enkel servering og kaffe. Du er velkommen til å stikke innom mellom kl 16:00 og 19:00. Felles informasjon om prosjektet vil være fra kl 17:00.

Vel møtt!

26 februar

Tursti ved Doksrud legges om midlertidig

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved bygging av nye Doksrud bru skal det masseutskiftes og arbeides med store maskiner i området hvor det i dag er tursti. Vi har i samarbeid med Brenneriroa og omegn vel besluttet at turstien på vestsiden av Fura opp mot Doksrud gård vil bli midlertidig lagt om frem til 31.03.2019. Det anbefales å gå ned mot Doksrud-koia og følge merket tursti.

Så snart den store masseutskiftingsjobben er ferdig vil vi åpne opp igjen for at folk kan krysse anleggsområdet via sluser som blir merket og satt opp. Vi vil henge opp litt informasjon i kryssingspunkt for å informere om alternative ruter i anleggsfasen. Vi minner samtidig om at sperringer ikke skal brytes og at merking/skilting respekteres.
Vi ønsker alle turgåere og brukere av marka en fin tur!

7 februar

Med tanke på miljøet og grønne løsninger

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved utbyggingen av ny rv3/25 har Skanska et mål om å gjennomføre prosjektet på en måte som belaster miljøet minst mulig. Vi har derfor valgt og sertfisere vegen i henhold til den britiske sertifiseringsstandarden, CEEQUAL.

Klimagassutslipp

Målet er en reduksjon av klimagassutslipp på 20%. For å oppnå en reduksjon av klimagassutslipp har det blitt gjort flere tiltak i prosjekteringsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet. Effektive og nye anleggsmaskiner er en viktig bidragsyter for redusere utslippene. I tillegg ønsker man å beholde mest mulig av jord- og steinmasser i prosjektet slik at man slipper å kjøre det ut på offentlig veg og transportere det langt avgårde. Fjell som blir sprengt i vegtrasen blir knust og brukt som frostsikring og oppbygging av ny veg. På konstruksjonene, hvorav mange er bygget i betong, brukes det lavkarbonbetong. Denne betongen har et redusert karbonavtrykk og mer enn 90% kommer fra sementen.  For å begrense bruken av sement i betongproduksjonen kan man tilsette flyveaske og silikastøv som erstatning.

Merket og bevart svartor ved Terningå. Tårnkran plassert hensynsfullt for å minimere inngrep i bevart natur.

Ombruk av materialer

Det finnes mange materialer brukt i produksjon, gamle og nye, som kan ombrukes i prosjektet. Gammel asfalt som blir frest opp knuses ned og brukt som returasfalt for å produsere ny. Forskaling under bygging av konstruksjoner kan også bli brukt om igjen dersom forskaling er av samme type og geometri. Gammel betong kan også ombrukes til fylling i støyvoller eller andre fyllingsarbeider. Forutsatt at betongen er av miljømessig god kvalitet. Myr og sand som er fjernet er mellomlagret på egnet sted inntil den blir tilbakeført i landbruk som en viktig ressurs for jordbruksproduksjon.

06.06.2018 Dagen vi startet anleggsarbeidene. Vegetasjonsrydding og fresing. Massene blir lagret og gjenbrukt som naturlig revegetering i sidearealer langs den nye vegen.

Bærekraft 

Bygging av et så stort vegprosjekt som rv3/25 setter spor i terrenget. Det er derfor viktig at løsningene er bærekraftige og at vi møter fremtidens behov. CEEQUAL er derfor svært viktig for å strukture og følge opp de kritiske områdene for det ytre miljøet. Vi er svært glade for at vår oppdragsgiver Statens Vegvesen og byggherre Hedmarksvegen AS, er positive til det initiativet Skanska tar relatert til miljøutfordringene.

For å lese mer om CEEQUAL trykk her.

Illustrasjonsfoto

 

4 februar

Magnhild Landheims veg stenges

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med anlegg av ny rv. 3/25 blir fv. 157 Magnhild Landheims veg stengt ved rv. 25 frem til 1. februar 2020. Omkjøring blir skiltet.

Store høydeforskjeller mellom ny og eksisterende riksveg gjør at vi er nødt til å stenge vegen under anleggsperioden. Vi vil anlegge et nytt midlertidig tilbud for gående og syklende i perioden Magnhild Landheims veg er stengt.

 

Vi beklager de ulempene stengingen måtte medføre.

Ill: Statens Vegvesen