Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

10 november

Fv.231 ved Ommangsvollen legges om mandag 12. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved Ommangsvollen i Løten er vi godt i gang med bygging av ny bru over Fura. For å gjøre plass til bygging av nytt kryss blir vi nødt til å legge om fv.231 Kongsvegen i en periode. Dersom man kommer fra sør er det som før ikke lov til å svinge venstre inn på Kongsvegen. Omkjøringsvegen har fast dekke og er flyttet ca 200 m lengre syd enn ordinær veg.

Omleggingen vil skje mandag 12. november fra kl 06:00. Det er skiltet ned til lavere hastighet forbi anleggsområdet og vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig.

Se også vegvesen.no

Ill: Statens Vegvesen

8 november

Rv.25 ved Tønset vest for Brenneriroa legges om 12. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vest for Brenneriroa ved Tønset legges vegen om i ny trase fra mandag 12. november kl 06:00. For å sikre en trygg trafikksituasjon for alle trafikanter legges vegen om på nordre side av rv.25. Det etableres en rundkjøring hvor avkjøringer til anleggsområdet er forbeholdt anleggstrafikk. Vanlig trafikk går rett gjennom rundkjøringen.
Det skal bygges et nytt toplanskryss og for å gjøre plass til byggingen legges vegen om. Gang- og sykkelveg vil holdes åpen hele perioden og vil bli lagt ved siden av omkjøringsvegen.

Vi skal sørge for at den nye omkjøringsvegen er skiltet godt og vi oppfordrer alle til å følge denne.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på rv3og25@skanska.no

Se også statensvegvesen.no

Ill: Statens vegvesen

5 november

Åpen dag tirsdag 6. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Statens Vegvesen inviterer til åpen dag for naboer og interessenter i sine lokaler på Ånestad ved Taigaen tirsdag 6. november kl 16:00-19:00. Her vil det bli gitt informasjon om prosjektet, trafikkomlegginger og fremdrift. Skanska vil også være representert for å svare på spørsmål om prosjektet og hva som skjer videre fremover.

Vel møtt!

30 oktober

1. november legges trafikken om ved Grundset – Svingen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Trafikken som går på dagens rv.3 forbi Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i en periode. Det skal bygges ny skogsbilveg øst for riksvegen og rv.3 utvides med midtrekkverk nordover mot Svingen rasteplass. Omkjøringsvegen vil ha fast dekke, men hastigheten vil bli satt ned da dette er en midlertidig løsning. For adkomst til Skråvegen og Svingenvegen vil det bli etablert midlertidige adkomster.

Omleggingen av rv.3 ved Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i 2 etapper. Torsdag 1. November legges trafikken over på den søndre delen av strekningen ved Skråvegen og ca 1 km nordover. Våren 2019 planlegges strekningen nordover mot Svingen rastplass og legges om.

Vi ber om at alle trafikanter som ferdes på strekningen å følge skiltingen og være oppmerksom.

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/trafikkomlegging-pa-rv.3-1.november

23 oktober

Trafikkomlegging Ånestad fra 25. oktober 2018

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen stenges permanent fra torsdag 25. oktober 2018.

Omkjøingen vil bli skiltet og trafikk til og fra Østroa og Rokosjøen må følge den nye vegen mellom Østrovegen og rv.3 ved Sigstad. Når krysset ved Ånestad står ferdig vil trafikken bli ledet inn på dette. Omkjøringen vil være en mellomfase slik at man får plass til å ferdigstille Ånestadkrysset som åpnes for trafikk september 2019.

Det vil som før være mye anleggstrafikk i området. Vi ber derfor alle trafikanter om å være oppmerksomme og ta hensyn til skiltingen samt inn- og utkjøringer fra anleggsområdet.

Omkjøring krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen

For mer informasjon se Statens Vegvesen sine sider

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum

 

19 oktober

Rv. 3 i Løten stenges 20.-22. oktober

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Rv. 3 i Løten Kommune må stenges helgen 20.-22. oktober grunnet utvidelse av vegen og arbeider med Løken driftsbru.

Arbeidene vil pågå fra lørdag 20. oktober kl 07:00 og avsluttes mandag 22. oktober kl 06:00.

Omkjøring skiltes lokalt via fv. 116 Haukstadvegen, fv. 241 Ådalsbrukvegen/ Brynsvegen og fv. 231 Kongsvegen. Modulvogntog tillates ikke å kjøre omkjøringsvegen.

Vogntog oppfordres til å kjøre om rv. 25 Åkersvikakrysset og E6.

Omkjøring Rv. 3

Klikk deg inn på linken til Statens Vegvesen for mer informasjon

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/rv.3-i-loten-stenges-helgen-20.22.oktober

 

16 oktober

Hvordan krysse anleggsområdet

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Hei og velkommen til blogg for Rv3/25 Løten – Elverum

Vi vil i tiden som kommer legge ut nyttig informasjon på denne bloggen for naboer og interessenter som er berørt av prosjektet. I første omgang har vi laget en presentasjon av hvordan vi oppfordrer folk til å krysse anleggsområdet om de er på tur i skog og mark(klikk på linken under for å se videoen). Vi ønsker å påpeke at anleggsvegen ikke er et trygt sted og oppholde seg og vi ønsker at brukere av marka krysser anleggsområdet der hvor det er satt opp sluser og krysningspunkt. Vi gjør alle oppmerksom på at en anleggsfase er dynamisk og at forutsetninger kan endre seg raskt. Informasjon vedrørende neste fase av prosjektet vil komme i neste innlegg.

Hvordan krysse anleggsområdet på Rv. 3/ 25 from Geir Nordal Linge on Vimeo.