Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

30 oktober

1. november legges trafikken om ved Grundset – Svingen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Trafikken som går på dagens rv.3 forbi Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i en periode. Det skal bygges ny skogsbilveg øst for riksvegen og rv.3 utvides med midtrekkverk nordover mot Svingen rasteplass. Omkjøringsvegen vil ha fast dekke, men hastigheten vil bli satt ned da dette er en midlertidig løsning. For adkomst til Skråvegen og Svingenvegen vil det bli etablert midlertidige adkomster.

Omleggingen av rv.3 ved Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i 2 etapper. Torsdag 1. November legges trafikken over på den søndre delen av strekningen ved Skråvegen og ca 1 km nordover. Våren 2019 planlegges strekningen nordover mot Svingen rastplass og legges om.

Vi ber om at alle trafikanter som ferdes på strekningen å følge skiltingen og være oppmerksom.

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/trafikkomlegging-pa-rv.3-1.november

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)