Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

11 mai

Trafikkomlegginger 15. og 18. mai

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Det er full sving på produksjonen om dagen. Asfaltarbeidene har kommet godt i gang og det går raskt fremover. Her kommer en liten oppdatering på omkjøringer i nær fremtid.
Rv. 25 vest for Brenneriroa
I tilkoblingen til dagens rv. 25 vest for Brenneriroa er det bygd ny busslomme og nye avkjørsler til eiendommene. Stikkrenna for Stabekken har vært et problempunkt ved mye nedbør, denne er skiftet ut. Fredag 15. mai legges rv. 25‐trafikken over på ny veg. Gang‐ og sykkeltrafikken vil fortsatt gå på den midlertidige traséen, inntil ny trasé er ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni sier assisterende prosjektleder, Arne Meland i Statens vegvesen.
Grøholt ‐ Ånestad
Mellom Grøholtkrysset og Kroksti er det bygd ny gang‐ og sykkelveg, og ny bru for dagens rv. 25 over nyvegen ved Årsrudhagen. Riksvegtrafikken har siden i fjor høst gått på omkjøringsveg og på ny riksveg, mens bru‐ og vegarbeidene har pågått. Mandag 18. mai legges trafikken over på brua og tilbake på rv. 25 mot Ånestad. Den midlertidige rundkjøringen i krysset med Heimdalsvegen blir fjernet, og Magnhild Landheims veg åpner for trafikk igjen. Bussholdeplassen på strekningen er også på plass igjen, litt lenger vest enn den gamle. Gang‐ og sykkelvegen mangler asfaltdekke, dette vil komme på plass i løpet av juni, sier Meland.

Ill: Årsrudhagan – Kroksti. Statens vegevsen

Spangenvegen
I løpet av uke 20 (11.‐17. mai) blir også Spangenvegen lagt om, over den nye brua ved Rømma.
Svingen
Ved Svingen rasteplass i Elverum har det vært envegskjøring og lysregulering i forbindelse med asfaltering inn mot opprinnelig rv. 3. Det vil fortsatt være arbeid med setting av viltgjerde fra Svingen og sørover. Lysregulering vil bli opphøre så snart arbeidene med gjerde er ferdig. Vegvesenet og Skanska takker trafikantene for tålmodigheten, og ser fram til å åpne nyvegen i slutten av juli. Det vil fortsatt foregå arbeider langs vegstrekningene som blir åpnet. Vis hensyn til vegarbeidere og medtrafikanter, oppfordrer Meland.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)