Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

Category Archives: Trafikkavvikling

4 februar

Magnhild Landheims veg stenges

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med anlegg av ny rv. 3/25 blir fv. 157 Magnhild Landheims veg stengt ved rv. 25 frem til 1. februar 2020. Omkjøring blir skiltet.

Store høydeforskjeller mellom ny og eksisterende riksveg gjør at vi er nødt til å stenge vegen under anleggsperioden. Vi vil anlegge et nytt midlertidig tilbud for gående og syklende i perioden Magnhild Landheims veg er stengt.

 

Vi beklager de ulempene stengingen måtte medføre.

Ill: Statens Vegvesen

 

18 januar

Stenging av Brandsrudvegen lørdag 19. januar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Fv.157 Brandsrudvegen i krysset med rv.25 må stenges lørdag 19. januar fra kl 0800-2400. Det skal graves og legges nye kabler i området. Vegen vil være stengt fra krysset og 50 meter nordover.
Ingen private husstander vil bli berørt da omkjøring via fv.158 er mulig.

Stenging av fv.157 Brandsrudvegen lørdag 19. januar

Kjør forsiktig!

9 januar

Gang- og sykkelveg ved Ommangsvollen stenges fredag 11.01.2019

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Grunnet anleggsarbeider ved Ommangsvollen og etablering av ny bru over Fura blir vi nødt til å stenge gang- og sykkelvegen frem til anleggsåpning i november 2020. Dette er helt nødvendig for at sikkerheten til 3dje person skal ivaretas. Gangvegen stenges vest for Kongsvegen 950 og stopper ved eiendommene Kongsvegen 930-940 som allerede er innløst i forbindelse med bygging av ny rv.3/25. Det vil ikke være noen hindring for busstopp, skoleveg eller annen trafikk at denne strekningen blir stengt frem til vegåpning i 2020.

Ill: Oversiktsbilde Ommangsvollen

7 desember

Vestbygdvegen i Løten Kommune er lagt om fra i dag 07.12

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vestbygdvegen ved Fuglset i Løten Kommune legges om fra i dag 07.12. Den omlagte vegen går på sydsiden av dagens Fv152. Det er satt opp midlertidig skilting og tung sikring på begge sider av omlagt trasé. Det er fortsatt anleggstrafikk som krysser fylkesvegen og vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig i dette området.

 

Vegen må legges om for å gjøre plass til bygging av fremtidig overgangsbru ved Fuglset. Trebrua er basert på et enhetlig buedesign og vil monteres både i Løten og Elverum kommuner i forbindelse med bygging av den nye vegen. Bruene er levert av Moelven Limtre AS og designet av Aas-Jakobsen

Ill: Aas-Jakobsen

Se også: http://www.bygg.no/article/1367300

10 november

Fv.231 ved Ommangsvollen legges om mandag 12. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved Ommangsvollen i Løten er vi godt i gang med bygging av ny bru over Fura. For å gjøre plass til bygging av nytt kryss blir vi nødt til å legge om fv.231 Kongsvegen i en periode. Dersom man kommer fra sør er det som før ikke lov til å svinge venstre inn på Kongsvegen. Omkjøringsvegen har fast dekke og er flyttet ca 200 m lengre syd enn ordinær veg.

Omleggingen vil skje mandag 12. november fra kl 06:00. Det er skiltet ned til lavere hastighet forbi anleggsområdet og vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig.

Se også vegvesen.no

Ill: Statens Vegvesen

8 november

Rv.25 ved Tønset vest for Brenneriroa legges om 12. november

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vest for Brenneriroa ved Tønset legges vegen om i ny trase fra mandag 12. november kl 06:00. For å sikre en trygg trafikksituasjon for alle trafikanter legges vegen om på nordre side av rv.25. Det etableres en rundkjøring hvor avkjøringer til anleggsområdet er forbeholdt anleggstrafikk. Vanlig trafikk går rett gjennom rundkjøringen.
Det skal bygges et nytt toplanskryss og for å gjøre plass til byggingen legges vegen om. Gang- og sykkelveg vil holdes åpen hele perioden og vil bli lagt ved siden av omkjøringsvegen.

Vi skal sørge for at den nye omkjøringsvegen er skiltet godt og vi oppfordrer alle til å følge denne.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på rv3og25@skanska.no

Se også statensvegvesen.no

Ill: Statens vegvesen

30 oktober

1. november legges trafikken om ved Grundset – Svingen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Trafikken som går på dagens rv.3 forbi Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i en periode. Det skal bygges ny skogsbilveg øst for riksvegen og rv.3 utvides med midtrekkverk nordover mot Svingen rasteplass. Omkjøringsvegen vil ha fast dekke, men hastigheten vil bli satt ned da dette er en midlertidig løsning. For adkomst til Skråvegen og Svingenvegen vil det bli etablert midlertidige adkomster.

Omleggingen av rv.3 ved Grundset og Svingen rasteplass vil bli lagt om i 2 etapper. Torsdag 1. November legges trafikken over på den søndre delen av strekningen ved Skråvegen og ca 1 km nordover. Våren 2019 planlegges strekningen nordover mot Svingen rastplass og legges om.

Vi ber om at alle trafikanter som ferdes på strekningen å følge skiltingen og være oppmerksom.

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/trafikkomlegging-pa-rv.3-1.november

23 oktober

Trafikkomlegging Ånestad fra 25. oktober 2018

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen stenges permanent fra torsdag 25. oktober 2018.

Omkjøingen vil bli skiltet og trafikk til og fra Østroa og Rokosjøen må følge den nye vegen mellom Østrovegen og rv.3 ved Sigstad. Når krysset ved Ånestad står ferdig vil trafikken bli ledet inn på dette. Omkjøringen vil være en mellomfase slik at man får plass til å ferdigstille Ånestadkrysset som åpnes for trafikk september 2019.

Det vil som før være mye anleggstrafikk i området. Vi ber derfor alle trafikanter om å være oppmerksomme og ta hensyn til skiltingen samt inn- og utkjøringer fra anleggsområdet.

Omkjøring krysset rv. 3/25 og fv. 168 Østrovegen

For mer informasjon se Statens Vegvesen sine sider

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum

 

19 oktober

Rv. 3 i Løten stenges 20.-22. oktober

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Rv. 3 i Løten Kommune må stenges helgen 20.-22. oktober grunnet utvidelse av vegen og arbeider med Løken driftsbru.

Arbeidene vil pågå fra lørdag 20. oktober kl 07:00 og avsluttes mandag 22. oktober kl 06:00.

Omkjøring skiltes lokalt via fv. 116 Haukstadvegen, fv. 241 Ådalsbrukvegen/ Brynsvegen og fv. 231 Kongsvegen. Modulvogntog tillates ikke å kjøre omkjøringsvegen.

Vogntog oppfordres til å kjøre om rv. 25 Åkersvikakrysset og E6.

Omkjøring Rv. 3

Klikk deg inn på linken til Statens Vegvesen for mer informasjon

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum/Nyhetsarkiv/rv.3-i-loten-stenges-helgen-20.22.oktober