Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Rv3 og 25

Trykk på kartet for full størrelse.

Nye rv. 3/25 omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felts veg med midtrekkverk mellom Løten og Elverum. Det skal også bygges ny kontrollstasjon. Anleggsstart var 5. juni 2018 og hele prosjektet skal stå ferdig 1. november 2020.

Den nye vegen knytter Elverum og Hamar tettere sammen som bo- og arbeidsregion. Strekningen er også viktig for godstransporten mellom Oslo og Trondheim.

Ny veg med midtdeler gir økt trafikksikkerhet, mer forutsigbar reisetid og bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Elverum og Hamar.

Den nye vegen får fartsgrense 90 – 100 og 110 og reisetiden vil derfor bli betydelig redusert.

Den eksisterende vegen vil bli bygget ned til lokalveg og vi vil legge til rette for et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Denne byggingen skjer når utbyggingen av nye rv. 3/25 står ferdig.

Bygges etter OPS-modellen

Prosjektet en av de største vegkontraktene i Norge noen sinne. Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt. Statens Vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherre. Hedmarksvegen har inngått kontrakt med Skanska Norge om selve byggingen.

Rv. 3/ 25 er det første OPS-prosjektet i vegbygging i Norge på over 10 år. Hedmarksvegen/ Skanska står for bygging, finansiering og drift/vedlikehold i 20 år.

Ambisiøse bærekraftsmål

Prosjektet skal sette en ny standard for anleggsnæringen når det kommer til bærekraft. De ambisiøse bærekraftsmålene skal nåes gjennom at prosjektet sertifiseres i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonal anerkjent klassifiseringsordning for anleggs- og infrastrukturprosjekter basert på tredjepartssertifisering.

Fremdrift

2018

Siden oppstart i juni 2018 har vi etablert anleggsveger langs den nye vegtraseen. Anleggsvegene gjør at anleggstransport internt på anlegget holdes i mye større grad utenfor eksisterende Rv3/25. Forberedelser av omkjøringsveger for Rv3 og Rv25 i krysningene med ny veg blir etablert. En liten del av Fv168 (Løten Kommune) vil legges om på Fv231 i en kort periode.

Avtaking av matjord, masseflytting og støyvoller har vært en stor del av aktivitetene så langt i prosjektet. Vegkroppen er til sammen 2,4 meter høy. Det nederste laget kalles frostsikringslag og er påbegynt flere steder i prosjektet. For den nye kontrollstasjonen som skal bygges på Ånestad har vi begynt med grunnarbeidene.

2019

Gjennom 2019 vil det bli lagt mye asfalt på den nye vegen. For å sikre god kvalitet på asfalten vil noe av vegnettet bli lagt om i en kortere periode. Det er planlagt omkjøringer i Løten kommune ved Ånestad, Tønset og Årsrudhagan. I Elverum Kommune ved Svingen rasteplass. Omkjøringer og omlegginger vil bli varslet i forkant. Montasje av vegutstyr, trebruer og bygging av betongkonstruksjoner. Det vil også i 2019 være mye arbeid med oppbygging av vegkroppen. Frostsikringslag, forsterkningslag og grøftearbeider for å nevne noe. Planting av trær og busker vil også ta form. Støyvoller som vil skjerme beboere langs ny veg skal ferdigstilles. Byggingen av kontrollstasjonen på Ånestad starter i 2019.

2020

Høsten 2020 skal vegen åpnes for biltrafikk. Det siste laget med asfalt skal legges og gartnerarbeid skal ferdigstilles. Rekkverk, skilting montering av viltgjerde er noen av arbeidene som skal utføres. Noen av limtrebruene skal også monteres. Det er planlagt åpning av ny veg i november 2020.

Arbeidstid

Arbeidene foregår i tidsrommet 07.00 til 20.00, mandag-lørdag. Søndag utføres det ikke arbeid. Det vil være behov for å jobbe utover denne tiden i enkelte perioder.

Trafikkavvikling

Den nye vegen bygges utenfor dagens vegtrasé og utbyggingen vil derfor i begrenset grad påvirke trafikantene. Vi vil likevel påvirke trafikkavviklingen med nedsatt hastighet og kryssinger av vegen med anleggstrafikk. Ved spesielle arbeidsoperasjoner vil det være behov for stengning av veien men dette vil vi forsøke å holde til et minimum, samt kommunisere tydelig i forkant.

Støy og ulemper

Arbeidene vil bli planlagt og koordinert slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for lokalbefolkningen. Arbeidene kan imidlertid medføre noe mindre støy (maskinstøy, sprengning, banking, etc).

Du kan finne mer informasjon om prosjektet på Statens Vegvesen sine sider:  vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum