Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

27 mars

I går støpte vi siste del av brudekket på Skansen bru

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Tirsdag støpte vi siste del av brudekket på Skansen ved Åkroken. Brua er en av 28 konstruksjoner i prosjektet og krysser Terningåa vest for Grindalsmoen. Fundamenteringsarbeidet startet i oktober og nå er brua mer eller mindre ferdig. Det har gått med mange arbeidstimer til både fundamentering, bygging av reis, forskaling, armering og støping.

Det er tilsammen brukt ca 374 tonn med armeringsstål i brudekket. Betongen leveres av Betong Øst og er sertifisert lavkarbonbetong som er med på å redusere klimagassutslippene i prosjektet. Skanska har store miljøambisjoner for ny rv.3/25 og skal sertifisere vegen i henhold til CEEQUAL standarden.

Første delen, ca 700 m3 med betong ble støpt for en liten måneds tid siden. Nå stod den resterende delen for tur, og det gikk med ca 1000 m3 under støpen som ble gjennomført tirsdag.

Arbeidene gikk som planlagt og vi er et lite steg nærmere vegåpning i 2020. Vi ser frem til våren og varmere vær og full produksjon gjennom 2019.

11 mars

Løypekart Doksrud

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi har oppdatert kartet over turstiene for anleggsfasen. Inntil 1. april 2019 vil vegen på vestsiden  av Fura være stengt for gående. Se løypekart for mer info.

Vi ønsker alle brukere av marka god tur!

 

 

4 mars

Åpen dag tirsdag 5. mars

avatar

Karoline Celius

2 kommentarer

Vi nærmer oss første tirsdag i mars og det betyr at vi igjen arrangerer åpen dag i lokalene til Statens Vegvesen på Ånestad. På generelt grunnlag vil vi informere om fremdriften i prosjektet og turstier som er lagt om ved Doksrud og Fura i Løten. Det vil være enkel servering og kaffe. Du er velkommen til å stikke innom mellom kl 16:00 og 19:00. Felles informasjon om prosjektet vil være fra kl 17:00.

Vel møtt!

26 februar

Tursti ved Doksrud legges om midlertidig

avatar

Karoline Celius

1 kommentar

Ved bygging av nye Doksrud bru skal det masseutskiftes og arbeides med store maskiner i området hvor det i dag er tursti. Vi har i samarbeid med Brenneriroa og omegn vel besluttet at turstien på vestsiden av Fura opp mot Doksrud gård vil bli midlertidig lagt om frem til 31.03.2019. Det anbefales å gå ned mot Doksrud-koia og følge merket tursti.

Så snart den store masseutskiftingsjobben er ferdig vil vi åpne opp igjen for at folk kan krysse anleggsområdet via sluser som blir merket og satt opp. Vi vil henge opp litt informasjon i kryssingspunkt for å informere om alternative ruter i anleggsfasen. Vi minner samtidig om at sperringer ikke skal brytes og at merking/skilting respekteres.
Vi ønsker alle turgåere og brukere av marka en fin tur!

7 februar

Med tanke på miljøet og grønne løsninger

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved utbyggingen av ny rv3/25 har Skanska et mål om å gjennomføre prosjektet på en måte som belaster miljøet minst mulig. Vi har derfor valgt og sertfisere vegen i henhold til den britiske sertifiseringsstandarden, CEEQUAL.

Klimagassutslipp

Målet er en reduksjon av klimagassutslipp på 20%. For å oppnå en reduksjon av klimagassutslipp har det blitt gjort flere tiltak i prosjekteringsfasen og i selve gjennomføringen av prosjektet. Effektive og nye anleggsmaskiner er en viktig bidragsyter for redusere utslippene. I tillegg ønsker man å beholde mest mulig av jord- og steinmasser i prosjektet slik at man slipper å kjøre det ut på offentlig veg og transportere det langt avgårde. Fjell som blir sprengt i vegtrasen blir knust og brukt som frostsikring og oppbygging av ny veg. På konstruksjonene, hvorav mange er bygget i betong, brukes det lavkarbonbetong. Denne betongen har et redusert karbonavtrykk og mer enn 90% kommer fra sementen.  For å begrense bruken av sement i betongproduksjonen kan man tilsette flyveaske og silikastøv som erstatning.

Merket og bevart svartor ved Terningå. Tårnkran plassert hensynsfullt for å minimere inngrep i bevart natur.

Ombruk av materialer

Det finnes mange materialer brukt i produksjon, gamle og nye, som kan ombrukes i prosjektet. Gammel asfalt som blir frest opp knuses ned og brukt som returasfalt for å produsere ny. Forskaling under bygging av konstruksjoner kan også bli brukt om igjen dersom forskaling er av samme type og geometri. Gammel betong kan også ombrukes til fylling i støyvoller eller andre fyllingsarbeider. Forutsatt at betongen er av miljømessig god kvalitet. Myr og sand som er fjernet er mellomlagret på egnet sted inntil den blir tilbakeført i landbruk som en viktig ressurs for jordbruksproduksjon.

06.06.2018 Dagen vi startet anleggsarbeidene. Vegetasjonsrydding og fresing. Massene blir lagret og gjenbrukt som naturlig revegetering i sidearealer langs den nye vegen.

Bærekraft 

Bygging av et så stort vegprosjekt som rv3/25 setter spor i terrenget. Det er derfor viktig at løsningene er bærekraftige og at vi møter fremtidens behov. CEEQUAL er derfor svært viktig for å strukture og følge opp de kritiske områdene for det ytre miljøet. Vi er svært glade for at vår oppdragsgiver Statens Vegvesen og byggherre Hedmarksvegen AS, er positive til det initiativet Skanska tar relatert til miljøutfordringene.

For å lese mer om CEEQUAL trykk her.

Illustrasjonsfoto

 

4 februar

Magnhild Landheims veg stenges

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I forbindelse med anlegg av ny rv. 3/25 blir fv. 157 Magnhild Landheims veg stengt ved rv. 25 frem til 1. februar 2020. Omkjøring blir skiltet.

Store høydeforskjeller mellom ny og eksisterende riksveg gjør at vi er nødt til å stenge vegen under anleggsperioden. Vi vil anlegge et nytt midlertidig tilbud for gående og syklende i perioden Magnhild Landheims veg er stengt.

 

Vi beklager de ulempene stengingen måtte medføre.

Ill: Statens Vegvesen

 

30 januar

Åpen dag tirsdag 5. februar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi avholder åpen dag sammen med Statens Vegvesen og Hedmarksvegen førstkommende tirsdag. Dørene åpner kl 16:00 og felles info vil være fra kl 17:00. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til SVV, Hedmarksvegen og Skanska om ønskelig. Del gjerne saken videre med andre som kan være interessert i og vite mer om prosjektet. Møtet finner som tidligere sted på riggen til SVV bak Myklegard på Ånestad, enkel servering.

Vel møtt!

24 januar

Godt i gang med konstruksjoner

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er godt i gang med bygging for flere av konstruksjonene våre. Det foregår arbeid parallelt på til sammen 10 konstruksjoner og 2 av dem er tilnærmet ferdige. En av dem er Lundgård kulvert som ligger langs eksisterende rv.3/25 og grenser mellom Løten og Elverum kommuner. Kulverten er godt synlig fra dagens rv.3/25.

Lundgård kulvert november 2018

Lundgård kulvert januar 2019

På Ommangsvollen har vi støpt ferdig brua som krysser Fura og som ligger helt i sørenden av prosjektet. Ved hjelp av en tør sommer fikk vi støpt ferdig fundamenter i tide før vannføringen i Fura ble for stor. Brudekket er ferdig støpt og det jobbes med demontering av forskaling og reisverk.

Ommangsvollen bru ved Fura

Fremtidig Skansen bru som krysser Terningåa like vest for Grindalsmoen er også godt i gang. Fundamentering og støping av bæresøylene er ferdig og nå bygges resien som gjør at vi kan støpe brudekket.

Skansen bru som bygges over Terningåa

Det skal også reises mange limtrebruer i prosjektet. Fundamenter og grunnarbeidene for disse er også startet opp på flere steder langs hele prosjektet. Vi starer opp med 3 konstruksjoner til i løpet av februar.

18 januar

Stenging av Brandsrudvegen lørdag 19. januar

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Fv.157 Brandsrudvegen i krysset med rv.25 må stenges lørdag 19. januar fra kl 0800-2400. Det skal graves og legges nye kabler i området. Vegen vil være stengt fra krysset og 50 meter nordover.
Ingen private husstander vil bli berørt da omkjøring via fv.158 er mulig.

Stenging av fv.157 Brandsrudvegen lørdag 19. januar

Kjør forsiktig!

9 januar

Gang- og sykkelveg ved Ommangsvollen stenges fredag 11.01.2019

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Grunnet anleggsarbeider ved Ommangsvollen og etablering av ny bru over Fura blir vi nødt til å stenge gang- og sykkelvegen frem til anleggsåpning i november 2020. Dette er helt nødvendig for at sikkerheten til 3dje person skal ivaretas. Gangvegen stenges vest for Kongsvegen 950 og stopper ved eiendommene Kongsvegen 930-940 som allerede er innløst i forbindelse med bygging av ny rv.3/25. Det vil ikke være noen hindring for busstopp, skoleveg eller annen trafikk at denne strekningen blir stengt frem til vegåpning i 2020.

Ill: Oversiktsbilde Ommangsvollen