Rv 3/ 25 Løten – Elverum

Fremdrift og nabokontakt

26 august

Lokal energi: Boring av geobrønner for innhenting av jordvarme!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi setter i dag i gang med boring av 7 geobrønner på byggetomten for Ånestad kontrollstasjon. Kontrollstasjonen vi bygger for Statens Vegvesen skal oppføres i massivtre, stål og betong over tre etasjer, og rommer både kontrollhaller, publikumsmottak og kontorer. Geobrønnene er et miljøtiltak, og vil i kombinasjon med varmepumper produsere fornybar energi til bygget sommer som vinter. Geobrønnene bores hele 300 meter ned i bakken for å gi best mulig effekt.

Arbeidene starter opp i dag, og vil pågå i uke 35 og 36. Arbeidene er støyende, særlig i oppstarten av et nytt hull, og vil kunne høres i nærområdet til den nye kontrollstasjonen.

Arbeidstid er fra 07.00 – 19.00 mandag til fredag, og noe kortere dag på lørdag. Det er ikke planlagt boring på søndager.

Tilrigging av borerigg. Foto: Skanska

 

 

15 august

Mandag 19. august åpner vi opp for trafikk på nye Budorvegen bru og Vestbygdvegen

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Budorvegen og Vestbygdvegen har vært midlertidig stengt i en kort periode for at arbeidene med fylling inntil bruene skulle ferdigstilles. Nå venter et par lag med asfalt og på mandag er vi klare for å sette trafikk på henholdsvis Budorvegen og Vestbygdvegen. I Budorvegen vil trafikken gå over en plasstøpt betongbru og i Vestbygdvegen en bue-bro i limtre levert av Moelven.
I vestbygdvegen åpnes det for trafikk 08:00 og i Budorvegen kl 12:30.

15 august

Fra grasmark til blomstereng

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Som vi har nevnt tidligere har nye rv.3/25 høye miljøambisjoner. Det er ikke til å stikke under en stol at den nye veien gjør et større inngrep i dyrka mark og naturen. Vi er derfor svært opptatt av at nye landbruksarealer blir etablert og allerede etablerte arealer blir optimalisert. Like viktig er det biologiske mangfoldet i Løten og Elverum kommuner. Skanska har i samarbeid med NIBIO (norsk institutt for biøkonomi) inngått et samarbeid om innsamling av stedegnede blomsterengfrø som skal plantes i krysset på Tønset. NIBIO forteller oss her litt om fremgangsmåten for innsamling av frøene og hvilken betydning blomsterenga har for insekter og dyr.

Ill: Gammel slåtteng

Gamle slåtteenger uten gjødsling og med bare en sein høyslått pr år, eventuelt i kombinasjon med vår eller høstbeite, er blant landets mest artsrike habitater for blomstrende urter og insekter. Dessverre har utviklinga i landbruket med enten intensivering (kraftigere gjødsling, bruk av plantevernmidler og flere slåtter pr år) eller ekstensivering (mangel på slått og dermed ofte gjengroing) ført til at forekomsten av slike enger er kraftig redusert. Her kan veikanter spille en viktig kompenserende rolle for å opprettholde leveområdene for verdifulle  planter og pollinerende insekter.

I forbindelse med den nye RV 25 vil det ved veikrysset på  Tønset blir anlagt 4-5 daa blomstereng bestående minst ti flerårige blomstrende engarter; prestekrage, blåkokke, småvokst tidigblomstrende rødkløver og mange flere. Norsk blomsterengfrø har hittil ikke vært lett å få tak i, men Skanska har inngått avtale med Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som gjennom prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’ har starta med innsamling og oppformering  av blomsterengarter (www.blomstereng.no). Innsamling pågår i 2019  og det legges vekt på å bruke frø av mest mulig stedegne populasjoner fra innlandet, eventuelt supplert med frø fra Nordmarka og Ringerike. Urtefrøet vil bli sådd i blanding med svaktvoksende norske  grasarter som rødsvingel, sauesvingel og engkvein, disse også utelukkende av norske sorter og herkomster.

Det er viktig å huske at de  flotte slåtteengene i landbruket er et resultat av årtier med riktig skjøtsel. Ved anlegg av blomstereng ved såing av frø er det derfor viktig å ha tålmodighet. Mange arter vil danne en rosett i såingsåret, men ikke blomstre før året etter såing. Noe frø trenger også vinterpåvirkning for å spire. Mangfolder av planter, og dermed av insekter,  vil med andre ord øke etter hvert.

Like viktig som stedegne norske frøblandinger er det at jorda på ikke er for oppgjødsla, næringsrik og tørkesterk.  Blomsterenga blir som regel  gjerne finest på mager jord. Dette har Skanska tatt hensyn til ved valgt av vekstmasser til områdene rundt veikrysset på Tønset.

Illustrasjon Tønset krysset, Aas-Jakobsen

Vi gleder oss til å se resultatet av de innsamlede frøene som skal pryde krysset på Tønset.

5 august

Vestbygdvegen stenges midlertidig fra 08.08 til 26.08

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Grunnet ferdigstillelse av arbeider inn mot bru over nye rv3./25 blir vi nødt til å stenge Vestbygdvegen midlertidig. Det gjenstår å legge asfalt på brudekket og fylle tilbake inn mot brua samt noe arbeid under brua. Vestbygdvegen vil derfor bli helt stengt fra torsdag 8. august kl 07:00 og gjenåpner mandag 26. august kl 07:00. Trafikken vil da bli lagt permanent over den nye brua. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

 

11 juli

Et kort tilbakeblikk på 1ste året på Rv 3/25

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi kan se tilbake på det 1ste året på Rv 3/25 Løten Elverum med stor stolthet over hva vi har fått til. Ikke alene, men i nært samarbeid med Statens Vegvesen og Hedmarksvegen, men også med utvalgte konsulenter, underentreprenører, leverandører og innleide maskinførere. Det er nedlagt en formidabel innsats hvor de viktige milepelene er nådd på rekke og rad.

Først og fremst er det viktig å trekke fram at vi 6 juni i år rundet 1 års produksjon uten fraværsskader. Et par dager før la vi den første asfalten på Ommangsvollen på ny Rv 3 og vi har på den korte tiden deretter allerede lagt  40 000 tonn asfalt fordelt på Rv 25 og Rv 3. I forrige uke ble den første støpen gjennomført på Smedbakken faunapassasje med en kvalitet på overflaten som er vanskelig å gjøre bedre. Bare så synd trafikken vil gå i 110 km/t og elgen passerer på oversiden, slik at det bare er vi betongnerder som vil ha glede av den fram til åpning.!

Vi har kommet oss gjennom det aller meste av alunskifer, hvor berget er kjørt til Heggvin og løsmasser lagt tilbake i trygge former langs veglinja. Måten denne miljøutformingen ble løst på er forbilledlig, sett i forhold til at det var en ny miljøutfordring som ikke var løst tidligere. Her gikk vi foran og viste hvordan det kan og bør løses.

Men det er vanskelig å runde av det første året uten å trekke fram den formidable innsatsen som er gjort på maskin- og grunnarbeidssiden, både av maskinførere, grunnarbeider og også de som legger til rette og planlegger arbeidet. Vi har hatt opp mot 140 maskiner i sving og 50 grunnarbeidere i sving og en organisasjon med opp mot 60 funksjonærer i alt.. Det andre vi vil trekke fram er samarbeidet med Statens vegvesen og Hedmarksvegen som har vært et viktig bidrag til at vi er der vi er i dag, om lag halvveis i prosjektet. Forholdet til berørte kommuner, naboer og grunneiere har fortsatt slik det startet; meget bra!

Første «spadestikket» 5. juni 2018. Foto: Skanska

Åpningen er planlagt senest 1 november 2020, men vi vil gjøre alt i vår makt for at denne datoen kan fremskyves. Den beslutningen tar vi i løpet av høsten og vi vil fortsette og produsere for fullt også da. Målet er at alle vil se på dette prosjektet som et foregangsprosjekt hva gjelder planlegging og gjennomføring!

Da benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

1 juli

Lysløypa stenges midlertidig ved anleggskryssing fra 01.07.2019 (holdes åpen10-24. juli)

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi er godt i gang med limtrebrua som blir den fremtidige kryssingen av anlegget ved Storkjennmyra. Fundamenter er ferdig støpt og Moelven starter nå med monteringen av limtreet. For å sikre at vi har trygge løftesoner og kan montere brua på en forsvarlig måte blir vi nødt til å stenge anleggskryssingen i maks 8 uker, dersom vi blir ferdig tiligere så vil vi se på muligheten for å åpne opp igjen før. Vi beklager ulempene dette medfører.

Lysløypa midlertidig stengt i 8 uker ved anleggskryssing. Foto: Skanska

28 juni

Åpen dag tirsdag 02.07

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Åpen dag blir som vanlig arrangert første tirsdag i måneden. Det vil være litt info om prosjektet og status så langt. Det blir en åpen prat over bordet og felles informasjon vil bli gitt i tidsrommet mellom kl 17:00-18:00. Dørene åpner kl 16:00. Adressen er Næringsvegen 2, 2340 Løten (Statens vegvesen sin prosjektrigg). Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, velkommen!

 

 

25 juni

Dette skjer på rv.3/25 akkurat nå!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

I disse dager skjer det mye på anlegget og vi arbeider for fullt på alle fronter. Transport av masser og stein, asfaltering, kabelgrøfter, støping og mye mer. Bildene under taler for seg selv. Klikk gjerne på bildene for å se de større.

På dette bildet er det 12 anleggsmaskiner i sving; 6 gravemaskiner, 3 dumpere, 1 veihøvel, 1 vals og 1 doser. Det arbeides med sidearealer, kabelgrøfter og lysmastfundamenter ved Ebru. Foto: Skanska

Utlegging av jord i skråninger mot veien. Foto: Skanska

Første støp av Smedbakken Faunapasasje mandag 24.05.2019. Foto: Skanska

Første støp av Smedbakken Faunapasasje mandag 24.05.2019. Foto: Skanska

Bygging av reis til Doksrud Bru. Foto: Skanska

Masseflytting i nord. Foto: Skanska

Klargjøring for setting av kantstein mot Kakkhella bru. Foto: Skanska

 

Vi hadde storfint besøk på anlegget i dag. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, var innom og snakket med en av våre underentreprenører Anleggsgartner Arnesen. Arnesen utfører kantsteinsarbeider i prosjektet. Foto: Skanska

Samlet i teltet for en prat med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Anleggsgartner Arnesen. Foto: Skanska

 

17 juni

Så langt har vi kommet med byggingen etter et år!

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Vi skrev for en drøy uke siden at det var et år siden maskinene rullet inn på prosjektet og vi startet byggingen av nye rv.3/25. Det er med stolthet vi kan si at det har vært et år uten fraværsskader. Det er produsert omlag 650 000 timerverk på prosjektet og det er lagt ned en enorm innstats fra alle hold.

I forbindelse med markering av et år med anleggsdrift så har vi laget en dronefilm. Klikk på bildet for å se filmen!

Ommangsvollen, Løten kommune

 

17 juni

Link til støykart

avatar

Karoline Celius

Ingen kommentarer

Ved forrige møte, åpen dag hos Statens vegvesen, ble det opplyst om at støykart for den nye strekningen skulle legges ut. Dere kan klikke dere inn på kartene her.